info
از این که از وب سایت ما دیدن کردین خوشحال هستیم

خدمات/توضیحات خدمات

پیش از چاپ

یکـی از مهم ترین عواملــــی که می توانــد یک محــصول چاپی را با کیفیت بهتری ارائـه دهد مربوط به پیش از چـاپ می باشد.

نمونـه گیـری رنــــگی را در حقیــــقت می تـــــوان بیـــمه نــــامه ایی فــــرض کرد که مشتــــری را در مقابـل تـرکیـــب ضعیف و غلط در رنــــگ لکه دار بــــودن تصویــــر و نمــــای کلـــی و حســــی از کار نهایــــی و شکلــــی که پــــس از چــــاپ خـــــواهد داشـــت حمایــــت می کند.

هزینه و زمانی که برای نمونه گیری رنگی صرف می شود را می توان با بدست آوردن بهترین نتیجه در مرحله چاپ دریافت کرد.

پــارسان حـروف می تـواند قبل از آنکه محـصول شما تولیـد انبوه شود نمونـه ای از کـار نهایــی را برایتـان شبیــــه سازی کند.